هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
برگزاری جلسه هماهنگی هواشناسی کشاورزی
جلسه ای با هدف هماهنگی و هم افزایی دستگاه های استان در خصوص صدور توصیه ها و هشدارهای هواشناسی کشاورزی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط استان در محل اداره کل هواشناسی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی در این جلسه بر لزوم هماهنگی و همکاری دستگاه ها در خصوص صدور به موقع و دقیق توصیه ها تاکید کردند. هاشم فارابی در ادامه با توجه به در پیش بودن سال زراعی جدید، نقش لایه های سوم و چهارم توسعه هواشناسی کشاورزی استان را حیاتی و خواستار همکاری کامل دستگاه ها در سطوح ستادی و شهرستانی در این زمینه شدند. نمایندگان دیگر دستگاه های مرتبط با هواشناسی کشاورزی ضمن تاکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاهی و اظهار آمادگی جهت استفاده از پتانسیل موجود، از فعالیت های هواشناسی استان در این زمینه تقدیر و در راستای رفع نیاز بهره برداران حوزه هواشناسی کشاورزی موثر ارزیابی نمودند.

جلسه ای با هدف هماهنگی و هم افزایی دستگاه های استان در خصوص صدور توصیه ها و هشدارهای هواشناسی کشاورزی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط استان در محل اداره کل هواشناسی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی در این جلسه بر لزوم هماهنگی و همکاری دستگاه ها در خصوص صدور به موقع و دقیق توصیه ها تاکید کردند. هاشم فارابی در ادامه با توجه به در پیش بودن سال زراعی جدید، نقش لایه های سوم و چهارم توسعه هواشناسی کشاورزی استان را حیاتی و خواستار همکاری کامل دستگاه ها در سطوح ستادی و شهرستانی در این زمینه شدند.

نمایندگان دیگر دستگاه های مرتبط با هواشناسی کشاورزی ضمن تاکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاهی و اظهار آمادگی جهت استفاده از پتانسیل موجود، از فعالیت های هواشناسی استان در این زمینه تقدیر و در راستای رفع نیاز بهره برداران حوزه هواشناسی کشاورزی موثر ارزیابی نمودند.

 
 
 
تاریخ:
1401/06/03
تعداد بازدید:
504
منبع: