هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی به ریاست جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی به ریاست جناب آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
 
 
 
 
تاریخ:
1401/04/02
تعداد بازدید:
145
منبع: