هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید و برگزاری جلسه مشترک اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با شرکت توزیع برق استان
بازدید و برگزاری جلسه مشترک اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با شرکت توزیع برق استان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در راستای توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) و در پاسخ به دعوت معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق استان جلسه مشترکی با حضور معاونین و کارشناسان هر دو دستگاه در محل دفتر معاونت بهره برداری آن شرکت برگزار گردید.
دراین جلسه ضمن رایزنی و هم اندیشی جهت توسعه همکاری های مشترک و هم افزایی بین دو دستگاه، نیاز استان در ارتباط با توسعه انرژی های نو بر پایه پتانسیل های اقلیمی، مدیریت مصرف انرژی با رویکرد تهک، توجه به حوزه انرژی در ساختار محصولات تولید شده در اداره کل هواشناسی استان و نیز نیازهای شرکت توزیع مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان شرکت برق ضمن تاکید بر اهمیت تاثیر متغیرهای جوی بر عملیات اجرائی آن شرکت و به ویژه طراحی خطوط، پیشنهاداتی را جهت تولید محصولات کاربردی بر اساس اطلاعات هواشناسی مطرح نمودند.
در ادامه از واحدهای دیسپاچینگ، مدیریت بحران و تحقیقات شرکت توزیع برق استان بازدید به عمل آمد و در پایان ضمن تاکید بر تداوم ارتباط بین دستگاهی بر برگزاری منسجم و پیوسته جلسات تخصصی تاکید شد.
 
 
 
تاریخ:
1401/03/18
تعداد بازدید:
208
منبع: