هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در نخستین کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف بهینه برق
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در نخستین کارگروه مدیریت تقاضا و مصرف بهینه برق
 
 
تاریخ:
1401/03/11
تعداد بازدید:
161
منبع: