هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه برنامه عملیاتی سال 1400 اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری جلسه برنامه عملیاتی سال 1400 اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
 
 
تاریخ:
1401/03/08
تعداد بازدید:
455
منبع: