هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
جلسه مشترک با معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
جلسه مشترک با معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
در راستای طرح توسعه هواشناسی کاربردی جلسه ای باحضور معاون توسعه و پیش بینی ، رئیس گروه تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان برگزار شد .
در این جلسه وضعیت جوی فعلی استان و پیش بینی فصلی و بلندمدت همچنین روند تغییر اقلیم تشریح شد و پتانسیل استان از نظر شرایط اقلیمی جهت توسعه نیروگاه های انرژی نو به ویژه نیروگاه های خورشیدی و بادی مورد بررسی قرار گرفت .
نمایندگان شرکت توزیع برق استان با تاکید بر اهمیت استفاده از اطلاعات هواشناسی در برنامه ریزی عملیاتی بر ارتباط هرچه بیشتر دو دستگاه اعم از برگزاری جلسات تحقیقاتی تخصصی و ارتباط با کاربر نهایی تاکید نمودند .
 
تاریخ:
1401/03/02
تعداد بازدید:
43
منبع: