هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین جلسه شورای اداری سال 1401 اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری اولین جلسه شورای اداری سال 1401 اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
 
 
تاریخ:
1401/03/05
تعداد بازدید:
189
منبع: