هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی
حضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی
 
 
 
 
 
تاریخ:
1401/03/03
تعداد بازدید:
165
منبع: