هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
تقدیر استاندار خراسان شمالی از مدیر کل هواشناسی
تقدیر استاندار خراسان شمالی از مدیر کل هواشناسی
تاریخ:
1401/02/20
تعداد بازدید:
92
منبع: