هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی با راهپیمایی با شکوه روز قدس
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی با راهپیمایی با شکوه روز قدس
 
 
 
تاریخ:
1401/02/10
تعداد بازدید:
140
منبع: