هواشناسی خراسان شمالی
روز جهانی هواشناسی در سال 2022 - هشدار سریع و اقدام سریع
اطلاعات آب و هواشناسی و اقلیمی برای کاهش خطر بلایا
تغییرات آب و هوایی، اقلیم و آب در بسیاری از نقاط جهان در نتیجه تغییرات آب و هوایی، پرتکرارتر و شدیدتر می شوند. بیش از هر زمان دیگری در معرض خطرات متعدد مرتبط هستیم که خود در نتیجه رشد جمعیت، شهرنشینی و تخریب محیط زیست در حال افزایش هستند.
پیش بینی وضعیت آب و هوا دیگر کافی نیست. پیش‌بینی‌های مبتنی بر تأثیر که به مردم اطلاع می‌دهند آب و هوا چه خواهد کرد، برای حفظ جان و معیشت حیاتی هستند. با این حال از هر سه نفر یک نفر هنوز به اندازه کافی تحت پوشش سیستم های هشدار اولیه قرار ندارد.
هماهنگی بیشتر بین خدمات ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی، مقامات مدیریت بلایا و آژانس های توسعه برای پیشگیری، آمادگی و واکنش بهتر ضروری است.
COVID-19 چالش های پیش روی جامعه را پیچیده کرده و مکانیسم های مقابله را ضعیف کرده است. این بیماری همه گیر همچنین تاکید کرده است که در دنیای به هم پیوسته، ما باید از یک رویکرد چند خطره و فرامرزی برای پیشرفت به سمت اهداف جهانی در زمینه اقدامات اقلیمی، کاهش خطر بلایا و توسعه پایدار استفاده کنیم.
آمادگی و توانایی برای اقدام در زمان و مکان مناسب، می تواند جان بسیاری را نجات دهد و از معیشت جوامع در همه جا محافظت کند، چه در حال حاضر و چه در آینده.
بنابراین، روز جهانی هواشناسی، 23 مارس 2022، با شعار هشدار سریع و اقدام سریع است و اهمیت حیاتی اطلاعات آب و هواشناسی و اقلیمی را برای کاهش خطر بلایا نشان می‌دهد. 
تاریخ:
1400/12/22
تعداد بازدید:
1201
منبع:
https://public.wmo.int/en/resources