هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم محوری حماسه 9 دی
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم محوری حماسه 9 دی
 
 
 
تاریخ:
1400/10/09
تعداد بازدید:
145
منبع: