هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در در چهارمین شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور دکتر هوایی ،معاون عمرانی استاندار
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در در چهارمین شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور دکتر هوایی ،معاون عمرانی استاندار
 
تاریخ:
1400/09/29
تعداد بازدید:
115
منبع: