هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 17 شهریور 1400
برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 17 شهریور 1400
 
تاریخ:
1400/06/17
تعداد بازدید:
1092
منبع: