هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت روز کارمند
پیام مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت روز کارمند
 
تاریخ:
1400/06/04
تعداد بازدید:
784
منبع: