هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید هیئت بررسی فرآیند انتقال اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد به محل جدید با حضور دکتر ایزدفر معاون اداره کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور
بازدید هیئت بررسی فرآیند انتقال اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد به محل جدید با حضور دکتر ایزدفر معاون اداره کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور
 
تاریخ:
1400/05/04
تعداد بازدید:
1438
منبع: