هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
جلسه مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با مهندس زارعی شهردار بجنورد جهت پیگیری امور مرتبط با اداره کل
جلسه مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با مهندس زارعی شهردار بجنورد جهت پیگیری امور مرتبط با اداره کل
 
تاریخ:
1400/04/28
تعداد بازدید:
1429
منبع: