هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی فرودگاهی جدید
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی فرودگاهی جدید

 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/04/26
تعداد بازدید:
1499
منبع: