هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دریافت لوح سپاس روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی از مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی
دریافت لوح سپاس روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی از مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی
 
 
تاریخ:
1400/04/17
تعداد بازدید:
1543
منبع: