هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
شرکت مدیرکل هواشناسی استان در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد بحران با حضور استاندار و پاسخ به سوالات خبرنگاران
شرکت مدیرکل هواشناسی استان در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور استاندار خراسان شمالی و پاسخ به سوالات خبرنگاران استان
 شرکت مدیرکل هواشناسی استان در جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور استاندار خراسان شمالی و پاسخ به سوالات خبرنگاران استان
 
 
تاریخ:
1401/10/24
تعداد بازدید:
185
منبع: