هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی
حضور مدیرکل هواشناسی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
حضور مدیرکل هواشناسی استان در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خراسان شمالی
به 
 
تاریخ:
1401/10/23
تعداد بازدید:
103
منبع: