هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری جلسه هم اندیشی توسعه هواشناسی کشاورزی - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد
برگزاری جلسه هم اندیشی توسعه هواشناسی کشاورزی - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد
 
تاریخ:
1400/03/11
تعداد بازدید:
196
منبع: