هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
اولین جلسه هماهنگی درون ستادی مقابله با سرمازدگی بهاره
اولین جلسه هماهنگی درون ستادی مقابله با سرمازدگی بهاره
 
تاریخ:
1399/12/17
تعداد بازدید:
1123
منبع: