هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری ششمین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری ششمین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
 
تاریخ:
1399/11/26
تعداد بازدید:
2653
منبع: