هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی هواشناسی خراسان شمالی
 
 
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه کمیته علمی این اداره کل برگزار گردید.
در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص دستورالعمل نحوه پیشنهاد، بررسی، تصویب و ابلاغ پروژه های پژوهشی موظفی ادارات کل هواشناسی استان ها ارائه شد.
در ادامه مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره مصوبه جلسه شورای مدیران در خصوص ایجاد کمیته علمی در ادارات کل به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخت و درنهایت ایجاد پایگاه داده مرکزی و اقلیمی بومی به عنوان طرح موظفی این استان انتخاب گردید.

تاریخ:
1399/10/25
تعداد بازدید:
1596
منبع: