هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان
 
 
تاریخ:
1399/01/02
تعداد بازدید:
203
منبع: