هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران توسط اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور مدیر توسعه کاربرد های هواشناسی کشور
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران توسط اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ویژه مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور مدیر توسعه کاربرد های هواشناسی کشور
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی دوره آموزش مدیریت بحران با حضور دکتر فاتح مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی کشور ،مدیر کل مدیریت بحران استانداری  ومدیران دستگاه های اجرایی به مدت 4 ساعت برگزار گردید.
مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن اشاره به برگزاری این دوره افزود: مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل وانتظار برگشت اموردراسرع وقت به شرایط قبل از بحران است وهراندازه سرعت تصمیم گیری از سروی مسئولان بیشتر باشد، سرعت کنترل بحران بیشترخواهد شد.
تعریف مدیریت بحران،مراحل مدیریت بحران،تقسیم بندی بحران،انواع مخاطرات تاثیر گذار بر زندگی انسان،تاثیر بلایای طبیعی بر زندگی و اجتماع،مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی،اقدامات لازم در شرایط بحران ،فعالیت های مدیریت بحران و نگاهی به تغییر اقلیم و آثار آن بعنوان یکی از چالش های مدیریت بحران در ایران ... از جمله مباحث مطرح شده در این دوره بود.
 

 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/11/20
تعداد بازدید:
187
منبع: