هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری کمیته پژوهشی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری کمیته پژوهشی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
160
منبع: