هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
شرکت کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در همایش بسیجیان خراسان شمالی
شرکت کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در همایش بسیجیان خراسان شمالی
به گز ارش روابط عمومی خراسان شمالی کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در همایش بسیجیان که در مصلی بجنورد برگزار شد شرکت نموند.
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/09/05
تعداد بازدید:
140
منبع: