هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری دومین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سال 98
برگزاری دومین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سال 98
 
تاریخ:
1398/02/23
تعداد بازدید:
181
منبع: