هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی اسفراین-22 اردیبهشت 98
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی اسفراین-22 اردیبهشت 98
 
 
 
تاریخ:
1398/02/23
تعداد بازدید:
216
منبع: