شیروان اسفراین بجنورد راز و جرگلان فاروج مانه و سملقان جاجرم