هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی خراسان شمالی در سال 99
برگزاری اولین کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی خراسان شمالی در سال 99

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت هواشناسی خراسان شمالی باحضور مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی و نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،روسای ستادی و دبیران کارگروه ها در اداره کل برگزار گردید.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تاکید بر اهمیت انجام امور براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده کارگروه ها، بر اجرای هر چه دقیق تر و مجدانه تر برنامه های عملیاتی کارگروه ها تاکید کرد.
در این جلسه ضمن بررسی درخواست های مربوط به انتصاب و ارتقاء کارکنان برنامه عملیاتی 99 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مصوب گردید.
در پایان جلسه ، گزارشی از مصوبات کارگروه های تشکیل شده شامل کمیته سرمایه انسانی پژوهشی، کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، کمیته عفاف و حجاب، کمیته ساختار و فن آوری های مدیریتی و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی ارائه شد و مصوبات کارگروه های فوق الذکر مورد تایید قرار گرفت.

 
 
تاریخ:
1399/04/15
تعداد بازدید:
242
منبع: