هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی شهرستان اسفراین
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از ایستگاه هواشناسی شهرستان اسفراین
 
 
تاریخ:
1399/02/28
تعداد بازدید:
79
منبع: