هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان فاروج
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان فاروج
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/02/25
تعداد بازدید:
109
منبع: