هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در کنار هفت سین 99
مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در کنار هفت سین 99
 
 
تاریخ:
1398/12/28
تعداد بازدید:
79
منبع: