هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور استاندار محترم
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در جلسه ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور استاندار محترم
 
 
تاریخ:
1398/12/01
تعداد بازدید:
169
منبع: