هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سمینار علمی با موضوع طوفان های تندری
برگزاری سمینار علمی با موضوع طوفان های تندری
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی سمینار علمی با موضوع طوفان های تندری در سالن جلسات این اداره کل برگزار گر د ید.
این سمینار توسط مظاهر عظیم زاده از کارشناسان این اداره کل و با عناوین دسته بندی طوفا ن های تندری شاخص باد و توفان ،توصیه های هواشناسی هنگام رخداد پدیده ها و... ارائه شد.گفتنی است :این سمینارها هر دوهفته یکی بار و با هدف افزایش آگاهی علمی و تخصصی کارکنان در اداره کل برگزار می شود و با استقبال بسیار خوبی از سوی همکاران اداره کل هواشناسی خراسان شمالی روبرو شده است.
 
تاریخ:
1398/11/08
تعداد بازدید:
49
منبع: