هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در راهپیمایی سالروز 9 دی
حضور مدیر کل و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در راهپیمایی سالروز 9 دی
 
 
تاریخ:
1398/10/09
تعداد بازدید:
39
منبع: