هواشناسی خراسان شمالی
محصولات
 پیش بینی سه روزه                                                            تحلیل زراعی ماهنامه روابط عمومی اسفند 97                                                   
 پیش بینی هفتگی
ماهنامه مهر 98

 
  
 پیش بینی فصلی
 
فصل نامه تابستان 98
 
 

درصد خشکسالی استان
 

 
 
  

    
تاریخ به روزرسانی:
1398/09/18
تعداد بازدید:
2712