هواشناسی خراسان شمالی
محصولات
 پیش بینی سه روزه                                                            تحلیل زراعی ماهنامه روابط عمومی اسفند 97                                                   
 پیش بینی هفتگی
ماهنامه آذر
 
  
 پیش بینی فصلی
 
فصل نامه پاییز  

درصد خشکسالی استان
 

 
 
  

    
تاریخ به روزرسانی:
1398/11/02
تعداد بازدید:
3319